Podržavanje socijalnog poduzetništva

Program 'Ekonomsko osnaženje i borba protiv siromaštva  žena u BiH‘  usmjeren je na ugrožene skupine žena koje nemaju pristup drugim izvorima financiranja. Nositeljice obitelji – samohrane majke i udovice, žene iznad  45. godine starosti koje su izgubile posao usljed rata i tranzicije, žene sa posebnim potrebama, žrtve obiteljskog nasilja, mlade žene pod posebnim rizikom da postanu žrtve trgovine ljudima, korisnice socijalne pomoći, raseljene i pripadnice manjina a posebno pripadnice romske manjine.   

             

Punjenje kertridža, Maksuma Šuvalić

 Kada se o bratila Fondaciji BH Inicijativa Žena, Maksuma Šuvalić bila je raseljena i bez zaposlenja. Našla se u urbanoj sredini u životnoj dobi od 50 godina,koja nije 'atraktivna' novim poslodavcima. Radno sposobna, ali bez mogućnosti zaposlenja, Maksuma je razvila ideju o početku vlastitog biznisa. Tako je, uz financijsku podršku Fondacije BH Inicijativa Žena, za nabavku mašina, repro materijala i troškove registracije nastao AMSI d.o.o. Naredne godine, uz tehničku pomoć Fondacije BH Inicijativa Žena, AMSI d.o.o. je aplicirao i primio sredstva od Federalnog Ministarstva za poduzetništvo i obrt. Trenutračno, AMSI d.o.o. ima troje upsolenih.    

  

                   

Uzgoj ovaca, Slobodanka Ćorluka 

Uzgoj ovaca. Slobodanka Ćorluka, manjinska povratnica, prije rata radila je u industriji. Kada se obratila Fondaciji BH Inicijativa Žena bila je nezaposlena bez ostvarenog prava na mirovinu zbog nedovoljne duljine radnog staža. Živjela je u izolaciji u ruralnom području u okolinui Mostara gdje nije imala apsolutno nikakvih uvjeta za zapošljavanje.Izolacija i nedostatak tekuće vode u njenom selu, odredio je uzgoj ovaca za proizvodnju mesa kao jedinu učinkovitu dohodovnu aktivnost za ovu srednjovječnu ženu. Danas, Slobodankini  kupci dolaze na njen kućni prag, što prestavlja dodatnu prednost jer smanjuje troškove distribucije. Žene iz ruralnih područja posebno teško dolaze do zaposlenja. Imaju limitiran pristup izvorima sredstava i kreditima, dijelom zbog izolacije a dijelom zbog činjenicve da najčešće ne posjeduju nikakvu imovinu na osnovu koje bi mogle pristupiti bankovnim kreditima za razvoj.

 

Proizvo dnja povrća u plastenicima,solidarna grupa žena, Srebrenica.  I pored toga što poljoprivredna djelatnost iziskuje učešće cjelokupne obitelji  osnovni nosioci svake naše aktivnost i su žene  - sklapanje ugovora, otvaranje bankovnog računa za potrebe nabavke i upravljanje projektom. Smatramo da samom tom činjenicom utječemo na poboljšanje položaja žena u njihovim obiteljima i zajednici, jer primljeni grant predstavlja  vidljivi  financijski doprinos žene njenoj obitelji, koji biva priznat i od obitelji i od zajednice. Investicije u razvoj malih pooljoprivrednih domaćinstava, nude trajnija rješenja za stanovnike ruralnihg područja. One predstavljaju   prijelaz iz poljoprivrede kao načina života u poljoprivredu kao zanimanje. 

 

 

 

Proizvodnja cvijeća, Čelebići.  Samo od prodaje rasada u proljeće i cvijeća  za vjerske praznike u jesen, grupa žena u Čelebićima ostvari dobit od 12,000 BAM godišnje. Fondacija BH Inicijativa Žena daje prioritet projektima koji zahtjevaju uključenje više interesnih skupina i projektima koji su u skladu za lokalnim ekonomskim razvojem, osiguravajući na taj način održivost djelatnosti i omogućavajući korisnicama pristup dodatnim izvorima financiranja, posebno državnim poticajima.

  

 

  

Proizvodnja sira. Mirsada Dedić, po profesiji zubna tehničarka, koja je u dobi od 42 godine, ostala bez izvora zarad, imala je viziju, a Fondacija BH Inicijative Žena bila je u mogućno sti da joj pruži podršku za njeno ostvarenje. Inicjalna i dodatna sredstva koja je primila od Fobndacije omogućila su nabavcku modernih strojeva za proizvodnj u i pakovanje što je rezultiralo proširenjem asortimana i povećanjem same proizvodnje. Samo dvije godine nakon početka proizvodnje, korisnica je registrirala zadrugu. Trenutačno, broj članica zadruge je 80 žena koje proizvode mlijeko i poluproizvode. Nakon što su postale članice zadruge sve žene su dobile mogućnost pristupa državnim poticaja od Minsitarsva poljoprivrede kako bi povećale broj krava. Danas, kompanija 'Dedić' ima ugovor za distribuciju svojih proizvboda sa svim vodećim trgovačkim lancima u zemlji.

 

Revitalizacija vinograda, solidarna grupa žena, Hodbina. Manjinske povratnice iz suburbanih područja u okolini Mostara, sve prije rata zaposlene u industriji, ostale su bez zapoislenja nakon povratka.  Stoga su se okren ule resursima koje su imale pri ruci kako bi osigurale sredstva za život. Uputile su se u revitalizaciju svojih prijeratnih vinograda za što je Fondacija osigurala sredstva. Zbog ulaganja Fondacije, sve žene su ostvariule pravo na poticaj od Ministartsva poljoprivrede, i za svaki uloženi 1 BAM , korisnice su primile dodatnih 0.50 BAM od Ministarstva, kao poticaj daljem razvoju djelatnosti.     

 

 

Edukacija fizioterapeutica, Zenica. Najbolji primjer dobre suradnje sva tri sektora - vladinog, privatnog i NVOa predstavlja  projekat fizioterapije. Pored inicijalnog fonda primljenog od fondacije za stažiranje 5 mladih fizioterapeutica, dodatna sredstva su primljena od općine za njihove putne troškove,i za troškove polaganja ispita bez kojeg ne mogu početi obavljati svoju profesiju.Nakon položenog ispita podaci su uneseni u njihove radne knjižice čime im je omogućeno da  oficijelno traže zaposlenje što prije stažiranja i praktičnog ispita nije bilo moguće. Satažiranje se odvijalo dijelom u privatnom salonu za fizioterapiju a dijelom u gradskoj bolnici čime je korisnicama omogućeno da  uče pod budnim okom profesionalaca u struci. Svih pet korisnica je uspješno položilo ispit, nakon čega su dvije odmah našle zaposlenje. Prednost lokalnog davaoca grantova je njegovo ogromno poznavanje lokalnih prilika i potreba. U tom smislu Fondacija BH Inicjativa Žena može pružiti ciljanu podršku tamo gdje je potrebno, finacirajući, kako tradicionalne, tako i netradicionalne djelatnosti . Ovo je od posebnog značaj u urbanim sredinama i više naseljenim područjima, gdje mali biznis pored konkurentne cijene poroizvoda/usluga mora ponuditi nešto novo kako bi se isticao i našao put do potrošača.

    

                

Mobilni frizeri, Banja Luka. Projekat 'Mobilni frizeri' je tradicionalnoj djelatnosti dao novu dimenziju – omogućio je da usluga stigne do vrata potrošača u suburbanim pordučjima oko Banjaluke. Pored očite ekonomske koristi za mlade frizere, projekat je ponudio važnu uslugu zajednici, posebno imajući na umu stare osobe i malu djecu. Fondacija je financirala nabavku bicikla i frizerske opreme.

 

   

                

Grupa tražiteljica azila na radionici slikanja na svili.  Neke skupine žena diskriminirane su po nekoliko osnova – kao žene, kao Romkinje, kao osobe sa posbenim potrebama itd.    Fondacija BH Inicijativa Žena vjeruje u princip jednakih mogućnosti. Fondacija BH Inicijativa Žena vjeruje da svi mi možemo biti poduzetnici.

  

 

Trening za žene, prikupljanje  ljekovitog bilja. Fondacija BH Inicijativa Žena daje veliku podršku edukativnim projektima vjerujući da samo putem kontimuiranog unapređenja vještina i sposobnosti žene mogu postati konkurentne na tržištu rada. U ovisnosti od s tvarnih potreba korisničke skupine ili pojedinke, kao i potreba na tržištu rada, edukacije se i skrojene prema tim potrebama – tečajevi šivenja, stažiranje, plastenička proizvodnje, računovodtsvo itd. Većina obuka su grupne  a gdje je potrebno organiziraju se i individualne konzukltacije na terenu sa stručnjacima iz raznih oblasti.

 

 

 

Tečaj opsimenjavanja. Ova obuka je fokusirana na unapređenje životnih vještina i vještina traženja posla. Mlade žene, koje prvi put izlaze na tržište rada, imaju mogućnost polaziti praktičnu i teoretsku obuku u obalsti kompjutera, poslovne administarcije, komunikacije, radnih i rodnih prava itd. Kroz simulaciju intervjua za posao, pisanje CV-a, traženje posla putem internata itd. korisnica  stječu vještine i upoztnaju se sa potencijalnim opasnostima koje se kriju u obavjestima za posao a sve u cilju donošenja sigurnih odluka o vlastitom poslu i karijeri. Specijalizirane obuke za povećanje mogućnosti zapošljavanja, skrojene na osnovu potreba korisničke skupine ili pojedinke, u slučaju jedne mlade Romkinje, možda znače samo tečaj opismenjavanja.

  

 

Rodno osjetljivo budžetiranje, Sarajevo. Pored edukativnih projekata usmjerenih direktno na korisnice, Fondacija BH Inicijativa Žena također podržava projekte za izmjenu rodnihg politika u ekonomskoj oblasti gdje s u ciljna skupina predstavnici vladinih i javnih institucvija kao i NVO sektor. Fodacija BH Inicijativa Žena pružila je podršku seriji obuka za 'Rodno osjetljivo budžetiranje' na općinskoj razini u Sarajevu. Cilj ovih radionica je senzibilizacija općinskih predstavnika da uzmu u obzir potrebe žena u njihovim općinama prilikom planiranja i izrade općinskih budžeta.Projekt je rezultirao razvojem kriterija jednakih mogućnosti, a kao prvi korak u općini Stari Grad, Sarajevo odvojen je iznos od 30,000 BAM za projekte namjenje  ženama. Pored toga, općina je formirala Komisiju za ranopravnosrt spolova koja ima za cilj nadgledanje rodne komponente u radu općine. Komisija se sastoji od predstavnika odjela za raseljene i izbjeglice i odjela za ekonomski razvoj.

 

 

 

 

 

  

  

Kalendar aktivnosti

August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pretraga

Donatori

 

The United Nation Refugee Agency