Podrška ugroženim kategorijama – Registracija romske populacije

Romi su najmnogobrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini. Procjenjuje se broj od oko 30.000 pripadnika romske manjine. Najveći broj romskog stanovništva je nezaposlen, bez adekvatnog smještaja, bez pristupa obrazovanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti a veliki je broj i onih koji ‘pravno ne postoje’ jer ne posjeduju nikakvu dokumentaciju. (rodni list, JMBG, lična karta)

 

Postojeći zakoni Bosne i Hercegovine,  prema kojima Romi imaju status nacionalne manjine, garantiraju prava svim nacionalnim manjinama u BiH. U slučaju Romske populacije, ta prava  se rijetko koriste u praksi. Bosna i Hercegovina je usvojila Strategiju za rješavanje pitanja Roma, koja je usvojena od Vijeća Ministara 2005. godine (Službeni list BiH 67/05) koja definira osnovne probleme sa kojima se susreće romska populacija (inter alia registracija u matične knjige rođenih i pristup ostalim pravima)

 

Akcioni plan za rješavanje  problema Roma u BiH u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite (koji također sadrži komponentu o registraciji u matičnu knjigu rođenih), usvojen je  od strane Vijeća Ministara 2008. godine čime se BiH pridružila Romskoj dekadi.

 

UNHCR trenutno pruža podršku u procesu registracije romskog stanovništva u BiH, koja će Romima bez dokumenata i ‘bez države’, omogućiti pristup njihovim osnovnim pravima. Upis u matične knjige rođenih je osnovni preduvjet da pripadnici romske manjine ostvare pristup pravima (uključujući i pravo na zdravstvenu zaštitu). Identifikacijski dokumenti (uključujući jedinstveni matični broj i lične karte) kao i drugi dokumenti neophodni za registraciju građana dobijaju se također po osnovu upisa u matične knjige rođenih.

 

Zbog nedostatka učinkovitih mehanizama za identifikaciju neregistrirane romske populacije , kao i zatvorenost romskih zajednica, veliku podršku u ovom procesu pružaju predstavnici romskih zajednica koji u ovom projektu imaju ulogu medijatora.

 

Medijatori djeluju kao posrednici iz među romskih zajednica i UNHCR-ovog partnera za besplatnu pravnu pomoć Vaša Prava BiH (VPBiH).

 

Svi potencijalni korisnici projekta koji će primiti pravnu pomoć i savjet u procesu registracije i kao rezultat imati pristup zakonom zagarantiranim pravima, rezultat su uloženih napora medijatora.

 

Medijatori, u suranji sa UNHCRom i VPBiH, organiziraju terenske posjete romskim zajednicama u cilju identificiranja potencijalnih korisnika i informiranja romskih zajednica o potrebi registriranja i procesu registracije kao i o pravima koja mogu ostvariti nakon registracije.

 

Medijatori asistiraju VPBiH u održavanju kontakata sa romskim zajednicama i pojedincima i pružaju podršku u obezbjeđivanju dokumentacije, posjeta relevatnim institucijama, organiziranju informativnih obuka u zajednicama i sl.

 

Romski medijatori zajedno sa VPBiH zagovaraju kod relevantnih vlasti o potrebi provođenja registracije i ostvarenju prava romske populacije u BiH. U svom svakodnevnom radu, medijatori rade na osvješćivanju pripadnika svoje zajednice o potrebi registriranja kao preduvjeta za ostvarenje svih drugih zakonom zagarantiranih prava.

 

Kako bi se unaprijedili kapaciteti medijatori za zastupanje prava, UNHCR i partneri , VPBiH i Fondacija BH Inicijativa Žena (BHWI) organizairaju obuke za medijatore kako u oblasti procesa registracije tako i u oblasti javnog nastupa, zagovaranja i zastupanja.

 

Kalendar aktivnosti

August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pretraga

Donatori

 

The United Nation Refugee Agency