Psihosocijalna pomoć Fondacije bosanskohercegovačke inicijative žena (Fondacija BHIŽ) osobama pod međunarodnom zaštitom u BIH

 Fondacijabosanskohercegovačkainicijativa ženajeprvanacionalnafondacijakojapodržavazajedničkodjelovanje ženskihgrupa, tesocijalnim, ekonomskimiobrazovnimprogramimaosnažuje ženuzaaktivnoučešćeutransformacijiBiHdruštva.

 ProjektepomoćiosobamapodmeđunarodnomzaštitomuBiH i tražiteljima azila  implementira od 2003. godine. Ovi projekti se implementiraju u koordinaciji sa lokalnim vlastima, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvom sigurnosti, drugim resornim ministarstvima i UNHCRom, centrima za socijalni rad i mentalno zdravlje, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, sigurnim kućama, lokalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama,  ostalim interesnim grupama.

 

Projekti koji se sprovode sa osobamapodmeđunarodnomzaštitomuBosniiHercegovini su:

 1.  Projekatpsihosocijalnepodrškepružapomoć korisnicima da prihvate uvjetenjihovogboravkauBIH, te da steknuznanjaivještinekojebi impomogle u integracijiuzajedniceukojimabuduboraviliubudućnosti.
 2.  Projekat pružanja pomoći na stjecanju vještina i znanja prekvalifikacijom i dodatnom edukacijom, koja će pomoći korisnicima i korisnicama da osobnim radnim angažmanom stvaraju prihode i preuzmu brigu o sebi i svojim porodicama.
 3.  Projekat prevencije trgovineljudimapruža pomoć i zaštitu onimosobamapodmeđunarodnomzaštitomuBiHzakojepostojinajvećirizikdapostanuplijentrgovacaljudima, putem informativnih razgovora i specijaliziranih edukativnih radionica.
 4.  Projekatprevencijenasiljazasnovanognatemeljuspola (SGBV) je usmjeren na pružanje pomoći izaštite žrtvamatrgovineljudimainasiljanatemeljuspola među osobama pod međunarodnom zaštitom, koji u uskoj suradnji sa ženama izbjeglicama u svim sektorima izbjegličkih programa ima za cilj zalaganje za izradu i implementiranje važnih dokumenata kao što je Zakon o ravnopravnosti, GAP,CEDAW smjernice i izvješće, upute UNHCRa o zaštiti žena izbjeglica, upute UNHCRa o procjeni i brizi za žrtve traume i nasilja.
 5.  Projekat pomoći pri procesu integracije osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH u lokalnu zajednicu obuhvata aktivnosti vezane zastvaranje uvjeta za dohodovne projekte i olakšavanje životne svakodnevnice.
 6.  Aktivnosti vezane za uvođenje u prava na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i zapošljavanje- Fondacija BHIŽ je aktivno učestvovala u stvaranju ovih dokumenta  te kasnije i u njihovoj implementaciji u praksi.  

Navedeni projekti se implementiraju naosnovu potpisanihprotokolaosaradnjisaMinistarstvomzaljudskapravaiizbjeglice(2009) i Ministarstvom sigurnosti (2008).  

U svrhu pružanja što efikasnije pomoći korisnicima i korisnicama, tim Fondacije BHIŽ reagira na prioritete i potrebe te svoje aktivnosti prilagođava situaciji koja u mnogome ovisi o rješavanju pravnog statusa tražitelja azila, organizaciji centara u kojima ove osobe borave i potrebe u lokalnim sredinama u kojima žive osobe pod međunarodnom zaštitom.  Psihosocijalna pomoć navedenim kategorijama se pruža s obzirom na njihovo mjesto boravka (Izbjeglički/Azilantski centar ili privatni smještaj) kao i specifičnosti potrebe.

  Aktivnosti 

 Pomoć se pruža kroz aktivnosti kreirane na temelju rezultata i procjena prethodno sprovedenih stručnih istraživanja u centrima i lokalnoj zajednici u kojoj su smještene osobe pod međunarodnom zaštitom u BIH. Aktivnosti su slijedeće:

 1. Psihosocijalna podrška se pruža svim osobama pod međunarodnom zaštitom u Bosni i Hercegovini. Provodi se putem specijaliziranih savjetovanja (individualnih  ili grupnih). Posebna pažnja obraća se na rizične grupe (žene žrtve traume, žene žrtve raznih oblika nasilja, itd..) za koje postoji opasnost zloupotrebe i seksualne eksploatacije.U izbjegličkom i azilantskom centru korisnici i korisnice su obuhvaćeni sistemom psihosocijalne pomoći od trenutka prijema, boravka do odlaska iz centara. Posebni problemi s kojim se susrećemo u radu jeste nemogućnost ostvarivanja prava iz oblasti zaštite žena žrtava rata zbog posebnog pravnog statusa koji ove žene uživaju u BIH.
 2. Zaštita mentalnog zdravlja korisnika/ica  se realizira kroz adekvatnu psihodijagnostiku korisnika/ica, psihijatrijsku obradu i psihoterapeutske individualne/grupne seanse, te razvojem prigodnih odgojno /obrazovno/ okupacionih programa namjenjenih korisnicima /icama unutar izbjegličkog i azilantskog centra i osobama pod međunarodnom zaštitom u BiH u privatnom smještaju.
 3. Zaštita zdravlja žena se ostvaruje pružanjem adekvatne edukacije, savjetovanja i organiziranjem redovnih sistematskih pregleda u zdravstvenim ustanovama za sve žene smještene u azilantskom i izbjegličkom centru, te žene pod međunarodnom zaštitom u privatnom smještaju. U periodu od 2005 godine do danas kroz ove aktivnosti je prošlo više od 200 žena pod međunarodnom zaštitom.
 4. Prevencija i eliminacija svih oblika nasilja (nasilja u obitelji, nasilja nad ženama i djecom, ekonomska eksploatacija itd...)obuhvaća niz informativnih i edukativnih aktivnosti prilagođenih starosnoj i obrazovnoj strukturi korisnika i korisnica. U periodu od 2005 godine do danas kroz ove aktivnosti je prošlo više od 500 korisnika i korisnica pod međunarodnom zaštitom.
 5. Prevencijatrgovineljudimase realizira kroz osiguravanjeadekvatnepomoći (pružanjem informacijaiedukacija) svimosobamapodmeđunarodnomzaštitomuBiH, aposebnorizičnimgrupama - samcimai  samicama, te  djecibezroditeljskogstaranja. U periodu od 2005 godine do danas kroz ove aktivnosti je prošlo više od 600 korisnika i korisnica pod međunarodnom zaštitom.
 6. Projekat prevencije trgovineljudima (PATS),krozuvođenjeformalnihmehanizamazapružanjeinformacija pruža pomoć i zaštitu onimtražiocimameđunarodnezaštitezakojepostojinajvećirizikdapostanuplijentrgovacaljudima, putem informativnih razgovora i specijaliziranih edukativnih radionica(samice, djevojke, samohrane majke...). U periodu od 2006 godine do danas kroz ovu aktivnost su prošle 103 osobe pod međunarodnom zaštitom.  
 7. Prevencija upotrebe droge i prevencija HIV-auključuje niz informativnih i edukativnih aktivnosti prilagođenih starosnoj i obrazovnoj strukturi korisnika i korisnica. U periodu od 2005 godine do danas kroz ove aktivnosti je prošlo više od 600 korisnika i korisnica pod međunarodnom zaštitom. 
 8. Edukativni i rekreativni programi uključuju aktivnosti kao što su: dopunska nastava za školsku djecu, kursevi opismenjavanja, edukativni programi za predškolsku djecu,  rekreativni programi i sportski programi za djecu i odrasle,  kreativne radionice za djecu i odrasle. U periodu od 2005 godine do danas kroz ove aktivnosti je prošlo više od 500 korisnika i korisnica pod međunarodnom zaštitom.
 9. Uključivanje i poticanje djece/odraslih iz pomenutih kategorija u proces redovnog školovanja, poticanje i pomoć kod vandrednog polaganja osnovne i srednje škole, stalna suradnja sa lokalnim školama i roditeljima. Kroz ovu aktivnost se posebno potiče uključivanje žena u proces vandrednog polaganja osnovne i srednje škole. U periodu od 2005 godine do danas Fondacija BHIŽ je uz pomoć UNHCRovog projekta uspjela omogućiti vandredno polaganje škole za 7(4 žene) korisnika/ica te uključivanje 9(6 žena) korisnika/ica u proces opismenjavanja.
 10. Vokacioni treninzi, za mlade i odrasle koji doprinose poboljšanju postojećih i sticanju novih vještina i znanja, koje će im koristiti kod zapošljavanja ili ostvarivanja prihoda od vlastitog rada (krojački tečaj, rad na računarima, frizerski tečaj, tapetarstvo, stolarstvo, kulinarski tečaj itd.). Posebno se potiče uključivanje žena u različite vokacione treninge koji im prije svega omogućuju sticanje pojedinih vještina, ali otvaraju mogućnost za legalno sticanje zarade u budućnosti i omekšavanja tradicionalnih normi.  U periodu od 2003 godine do danas kroz ove aktivnosti je prošlo više od 650 korisnika i korisnica pod međunarodnom zaštitom.
 11. Zaštitaljudskihpravase realizira pružanjemedukacijeiinformacijaizoblastiljudskihprava.Kroz ovaj segment psihosocijalne zaštite posebno se potiču aktivnosti na promociji jednakopravnosti spolova. Osobe pod međunarodnom zaštitom u BIH se potiču na sudjelovanje pri obilježavanju internacionalnih dana posvećenim ovim pitanjima (Međunarodni dan žena, Međunarodni dan sjećanja na trgovinu robljem, 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja....) u lokalnoj zajednici. U periodu od 2003 godine do danas kroz ove aktivnosti je prošlo više od 700 korisnika i korisnica pod međunarodnom zaštitom.
 12. Očuvanje kulture, tradicije, običaja se nastoji postići animiranjem i angažiranjem osoba pod međunarodnom zaštitom uBosniiHercegovini kroz aktivnosti  folklornih grupa, dramskih grupa, izrade tradicionalnih ručnih radova itd.... 
 13.  Aktivnosti vezane za uvođenje osoba pod međunarodnom zaštitom u prava (na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i socijalnu zaštitu) obuhvata širok spektar aktivnosti od direktne komunikacije sa relevantnim institucijama, zastupanje korisnika, posredovanje do direktne poduke korisnika o načinu ostvarivanja određenog prava. Fondacija BHIŽ kroz svoje aktivnosti promovira obavezno osnovno obrazovanje te direktnom asistencijom- osiguravanjem školskog pribora i knjiga, posredovanjem pri upisu u školu nastoji osigurati bolje uvjete za školovanje djece iz ovih porodica. Pored direktne opstukcije od strane roditelja koja je rezultat tradicionalnih normi kulture iz kojih dolaze naši korisnici/ce. Implementirajući ove aktivnosti uvidjeli smo da prepreku redovnom procesu školovanja stvaraju i loši životni uvjeti, te siromaštvo korisnika/ca. Iako je pitanje uvjeta života ove kategorije potrebno rješavati sistematski na državnom nivou Fondacija BHIŽ u okviru projektnih mogućnosti intenzivnim radom sa korisnicima/cama i lokalnom sredinom(predstavnicima škola i susjedima) te povremenoj pomoći u naturi (folije za pokrivanje krova, prozori,ogrijev, peći...) nastoji poboljšati uvjete života korisnika/ca. Od 2008 godine Fondacija BHIŽ je aktivno uključena u uvođenje u pravo na zdravstvenu zaštitu osoba pod međunarodnom zaštitom u BIH te je kroz ovaj projekat uspjela pomoći pri zdravstvenom osiguravanju 113 osoba od kojih su više od pola žene. U segmentu uvođenja osoba pod međunarodnom zaštitom u pravo na socijalnu zaštitu Fondacija BHIŽ je posredovala pri ostvarivanju socijalne pomoći za 44 porodice.
 14. Aktivnosti vezane za stvaranje uvjeta za započinjanje dohodovnih projekata uključuju direktnu procjenu uvjeta na terenu za ovakav tip pomoći, izradu pojedinačnih planova pomoći, posredovanje pri realizaciji pomoći, monitoring i evaluaciju. Od 2005 godine do danas Fondacija BHIŽ je vrlo uspješno implementirala 1 dohodovni projekat dok sa 23 porodice intenzivno radi na stvaranju uvjeta za dohodovne projekte(dodjeljena im je pomoć u vidu motornih pila, kosilica za travu, mašina za šivanje, kokoški, bušilice za štemanje itd). Najčešće prepreke pri implementiranju ovakvih projekata su loš obrazovni nivo korisnica/ka, drugačije životne navike, te stigma od strane BH građanstva prema ovoj populaciji. Kako bi ublažila problem slabog obrazovnog statusa Fondacija BHIŽ je dio svojih aktivnosti usmjerila na promociju opismenjavanja i vandrednog školovanja. Pored toga, kroz intenzivan individualni i grupni nastoji se postići omekšavanje tradicionalnih normi i vrijednosti kako kod korisnika i korisnica tako i kod bosanskohercegovačkih građana koje bi dovele do slabljenja stigma prema ovoj populaciji.
 15. Supervizija u psihosocijalnom radu za djelatnice i djelatnike tima BHIŽ omogućava kontinuirani i profesionalni rad i razvoj tima, te smanjuje rizik od profesionalnog stresa i  sagorijavanja na poslu (socijalne radnice, psiholozi, edukatori, voditelji aktivnosti iz BHIŽ tima koji se susreću sa povećanim brojem klijenata, teških i kompliciranih slučajeva, što zahtjeva  više vremena i specifičnog stručnog znanja).

Iako se radi o različitim kategorijama osoba pod međunarodnom zaštitom njihovi problemi su slični, a najviše se odnose na probleme egzistencijalne prirode. Pomoć tražiteljima/icama međunarodne zaštite u BIH smještenim u privatnom smještaju organizirana je na ad hoc bazi. Tražitelji azila u BIH su opterećeni neizvjesnošću svog statusa i ograničenošću mogućnosti uživanja različitih prava u BIH(zdravstvena i socijalna zaštita). Oni imaju dodatne probleme za čije rješavanje nisu dovoljni institucionalni mehanizmi koji im pomažu u ostvarivnju prava (zakoni i sl.) jer ima onaj skriveni dio koji nose u sebi te zbog tradicije (osude od strane porodice) i patrijarhalne sredine boje se javno progovoriti o njima što za posljedicu ima gubitak prava koja im pripadaju (npr.silovane žene, Romkinje). Na ovom problemu u budućnosti je potrebno intenzivno raditi.

 Osobe sa priznatim izbjegličkim statusom su smještene na 7 različitih lokacija u BIH i suočavaju se sa vrlo teškim egzistencijalnim problemima. Većina osoba sa ovim statusom živi ispod granice siromaštva. Suočeni su sa nedostatkom adekvatnog stambenog prostora i osnovnih materijalnih uvjeta života (nedostatak prehrambenih namirnica, odjeće, obuće, higijenskih potrebština, ogrijeva...). Osnovni problem osoba sa priznatim izbjegličkim statusom jeste nedostatak integracijskih programa na državnom nivou koji bi uključivali prije svega rješavanje adekvatnog stambenog pitanja, pomoć pri pronalasku zaposlenja i dostatnu socijalnu pomoć u periodu bez zaposlenja.  Neke od prepreka pri integraciji su još i loš obrazovni nivo korisnika i korisnica (većina njih nema završeno osnovno obrazovanje) i desenzibilizirano stanovništvo BIH koje akcentira kulturalne razlike osoba pod međunarodnom zaštitom u BIH(posebno Roma). 

 Petnaest godina nakon rata u BIH osobe pod međunarodnom zaštitom, posebno žene nisu prioritet vladinih institucija, o njima se kao posebno ranjivoj grupi nedovoljno govori u planovima i strateškim dokumentima, nalaze se na margini društvene brige, i još uvijek ih se vidi kao kategoriju o kojoj brine UNHCR i druge nevladine organizacije. 

 Timkojisebaviimplementacijompobrojanihaktivnosti, sastojiseodosobljaFondacijekojejestalnoangažiranonaovimaktivnostimaiodspoljnihsaradnikaexperata. Osoblje Fondacije koje je stalno angažirano na ovim aktivnostima je: izvršna direktorica, finansijska menadžerica, projekt koordinator, psihologinja-psihoterapeutkinja, socijalne radnice, organizatrorice aktivnosti,logističar,voditeljice dopunske nastave / opismenjavanja, voditelji igraoničkih grupa(stanovnici centara), organizatori aktivnosti za djecu voditelji vokacionih treninga, profesionalni supervizori (za socijalni rad i mentalno zdravlje). Po potrebi, Fondacija angažira saradnike eksperte iz drugih oblasti (socijalni rad, mentalno zdravlje, pravo, ekonomija itd...). Fondacija poseban akcenat stavlja na angažiranje osoba iz spomenutih kategorija u kreiranju i implementaciji spomenutih projektnih aktivnosti.

Tim Fondacije BHIŽ implementira projekte u koordinaciji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i drugim resornim ministarstvima, UNHCR-om, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama, školama, specijaliziranim ustanovama za pružanje psihosocijalne pomoći , sigurnim kućama, centrima za mentalno zdravlje, lokalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama i ostalim interesnim grupama.

Program psihosocijalne podrške osobama pod međunarodnom zaštitom u BIH koji sprovodi Fondacija BHIŽ je predstavljen kao dobar model pružanja psihosocijalne podrške osobama pod međunarodnom zaštitom i kao takav je uvršten u Priručnik o međunarodnoj zaštiti (azilu) u BIH i Priručnik o pravima osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH koji su izdati od strane UNHCRa, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva sigurnosti.

 Aktivnosti Fondacije BHIŽ na polju psihosocijalne podrške osobama pod međunarodnom zaštitom u BIH se kreiraju i sprovode u skladu sa postojećom domaćom i međunarodnom zakonskom regulativom i EU tečevinama (EU Acquis), pravilnicima i državnim planovima, te strategijama koje reguliraju pitanja osoba pod međunarodnom zaštitom u Bosni i Hercegovini (Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima iz 1948g, Zakon o jednakopravnosti spolova, Akcioni plan za implementaciju Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti u BiH, GAP,CEDAW smjernice i izvješće, Pekinška deklaracija i platforma za akciju, upute UNHCRa o zaštiti žena izbjeglica, upute UNHCRa o procjeni i brizi za žrtve traume i nasilja, Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu).

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendar aktivnosti

August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pretraga

Donatori

 

The United Nation Refugee Agency